Foreningens vedtægter

Stenløse Gymnastik er en medlemsforening.

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes hvert år inden 1. oktober. Ligeledes kan der indkaldes til ekstraordinære generalforsamlinger i foreningen. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse, som på vegne af medlemmerne har det overordnede ansvar for foreningens drift.

Vedtægterne udstikker retningslinjerne for foreningens aktiviteter og bestyrelsens arbejde.

Vedtægter

§1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er Stenløse Gymnastik med hjemsted i Stenløse, Egedal kommune.

 

§2. Formål

Foreningens formål er at tilbyde medlemmerne mulighed for at dyrke gymnastik og anden form for idræt og bevægelse samt via arrangementer, samarbejder o. lign. at fremme gymnastik, idræt og bevægelse.

 

§3. Organisationstilknytning

 1. Foreningen er tilknyttet DGI Nordsjælland og er dermed undergivet landsdelsforeningens vedtægter.
 2. Foreningens bestyrelse kan desuden tilknytte foreningen andre organisationer med virke inden for foreningens formål.

 

§4. Ledelse

Stk. 1.  Foreningen ledes af en bestyrelse, som består af en formand, næstformand, kasserer samt yderligere 4 medlemmer, alternativt formand, næstformand samt yderligere 5 medlemmer idet bestyrelsen kan ansætte en forretningsfører til at varetage de administrative opgaver og foreningens regnskab. Bestyrelsen skal handle i foreningens interesser på bedst mulig måde.

Stk. 2.   

 1. Bestyrelsesmedlemmerne vælges på den ordinære generalforsamling for en 2-årig periode, hvor formand og 2 medlemmer vælges i lige årstal og næstformand, kasserer og 2 menige medlemmer alternativt næstformand og 3 menige medlemmer vælges i ulige årstal.
 2. Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem af foreningen, der er myndig. Valgbar er desuden forældre eller værge til ethvert medlem af foreningen, som har tilkendegivet, at de modtager valg.
 3. Mindst 1 af bestyrelsesmedlemmerne skal vælges blandt foreningens instruktører.

Stk. 3.   

 1. Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte de udvalg, den finder nødvendigt.
 2. Formanden er berettiget til at handle i sager, der ikke kan udsættes. Sådanne sager skal altid fremlægges for bestyrelsen ved førstkommende møde.
 3. Foreningen forpligtes ved underskrift af formanden og/eller kassereren.

Stk. 4.  Bestyrelsen kan ansætte og afskedige administrative medarbejdere, eller på anden vis tilkøbe serviceydelser som skønnes at understøtte foreningens drift.

Stk. 5.   

 1. Kassereren eller forretningsføreren er ansvarlig for udfærdigelse af foreningens regnskab samt kassebeholdning og skal fremlægge et revideret regnskab ved den ordinære generalforsamling.
 2. 2 revisorer og 1 revisorsuppleant vælges på den ordinære generalforsamling for en 2-årig periode, hvor 1 revisor og revisorsuppleanten vælges i lige årstal, og 1 revisor vælges i ulige årstal.
 3. Revisor og/eller revisorsuppleant har til enhver tid ret til at afholde kasseeftersyn.

§5. Medlemskab

Stk. 1.   

 1. Alle de der viser interesse for foreningens arbejde, og som vedkender sig nærværende vedtægter, kan optages som medlemmer.
 2. Indmeldelsen sker til foreningens bestyrelse eller til en instruktør, hvis ikke andet er annonceret.
 3. Medlemskab af foreningen opnås, når det opkrævede kontingent er modtaget af foreningen. Medlemskabet gælder for en sæson.

Stk. 2.                  

 1. Udmeldelse skal ske skriftligt med mindst 1 måneds varsel til foreningen. Tilbagebetaling af kontingent kan kun ske i undtagelsestilfælde - efter bestyrelsens skøn.
 2. Ved restance ud over 2 måneder slettes vedkommende medlem, og medlemskabet kan først genoptages, når restancen er betalt.
 3. Medlemmer, der modarbejder foreningens interesser eller ved deres optræden eller handlemåde forsøger at nedsætte foreningens agtelse i almindeligt omdømme, kan af bestyrelsen udelukkes af foreningen. Hvis medlemmet ønsker det, kan udelukkelsen prøves på den førstkommende generalforsamling.

 

§6. Kontingent

 1. Bestyrelsen fastsætter kontingentet for hvert af foreningens hold for en sæson ad gangen, ud fra det opstillede budget for det enkelte hold.
 2. Bestyrelsen er berettiget til, at nedsætte eller fritage et medlem for kontingent hvis særlige forhold taler derfor.

 

§7. Generalforsamling

Stk. 1.   

 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden den 1. oktober.
 3. Generalforsamlingen skal indkaldes med mindst 14 dages varsel ved opslag på foreningens træningssteder og en skriftlig indkaldelse til foreningens medlemmer.
 4. Foreningens bestyrelse kan vælge at anvende et elektronisk medie til skriftlig indkaldelse af medlemmerne.

Stk. 2.   

 1. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
 2. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

1.     Valg af dirigent, stemmetæller og protokolfører.

2.     Aflæggelse af bestyrelsens beretning.

3.     Fremlæggelse af regnskab.

4.     Indkomne forslag.

5.     Valg af bestyrelse og revision i henhold til vedtægterne.

6.     Eventuelt.

Stk. 3.  Alle medlemmer af foreningen, der er fyldt 15 år, har stemmeret. Medlemmer under 15 år har stemmeret ved en af forældrene eller værge.

Stk. 4.   

 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen skønner det nødvendigt, eller når mindst 1/5 af foreningens stemmeberettigede medlemmer fremsætter ønske herom til formanden med angivelse af dagsorden.
 2. Ekstraordinær generalforsamling skal holdes, senest 1 måned efter dagsorden og underskrifter er modtaget.

Stk. 5.  Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig. Ved ekstraordinær generalforsamling indvarslet af medlemmerne kræves dog, at mindst ¾ af underskriverne møder frem.

§7. Generalforsamling fortsat…

Stk. 6.  På generalforsamlingen afgøres alle sager ved håndsoprækning og med almindeligt stemmeflertal (over halvdelen). Dog kræves der ved ændring af vedtægterne mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget. Skriftlig afstemning kan efter ønske foretages.

Stk. 7.  Der skal tages beslutningsreferat af generalforsamlingen.

 

§8. Regnskab

Regnskabsåret er fra 1. juli til 30. juni.

 

§9. Opløsning af foreningen

 1. Foreningen kan kun opløses, når 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med 14 dages mellemrum vedtager en enslydende beslutning herom med 2/3 af de afgivne stemmer for.
 2. I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens formue idræts- og ungdomsarbejdet i Egedal kommune.

 

§10. Ændring af vedtægterne

Nærværende vedtægter er vedtaget på den ekstraordinære generalforsamlingen den 27. februar 2013 og kan kun ændres på en generalforsamling.

 

 

 

Således vedtaget 28. februar 2018